รับสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

28 ส.ค. 64

คุณสมบัติตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
1. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
3. สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้
4. มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และคำสั่ง SQL
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JavaScript เป็นอย่างดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน
7. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อและวุฒิการศึกษา ได้ที่ E-mail : office.president@neu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222959-61 ทุกวันในเวลา 09.00 – 16.00 น.