รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 2 อัตรา

3 ส.ค. 65

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยมีความรู้ในเรื่องแนะแนวการศึกษา
2. เป็นผู้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มีบุคลิกลักษณะเป็นหน้าเป็นที่น่าเลื่อมใส
3. มีความสุขขุม รอบคอบใจเย็น ควบคุมสติอารมณ์ได้ดี หนักแน่น อดทน
4. มีความพร้อมในหน้าที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
5. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสามารถในการปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ได้ในขณะปฏิบัติงาน
6. มีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ มีความเข้าใจ และให้ความอบอุ่นแก่ผู้มาขอคำปรึกษาแนะนำ
7. เป็นผู้เก็บรักษาความลับของผู้มาติดต่อได้ดี
8. มีความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการถ่ายทอดได้ดี
9. มีความสนใจในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ใฝ่รู้ ขวนขวายหาความรู้หมั่นรับการอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆมีความสนใจและมีความรู้เท่าทันต่อกระแสเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแนะแนว
10. มีความสามารถในการนำทางด่วนข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแนะแนว
11. สามารถเดินต่างจังหวัดได้ พักค้างคืนต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาจารย์นุชธิดา โยลัย 091-0608931

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อและวุฒิการศึกษา ได้ที่ E-mail : office.president@neu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222959-61 ทุกวันในเวลา 09.00 – 16.00 น.