รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 อัตรา

7 ก.ค. 65

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการสอน การทำวิจัย ตำรา เอกสารการสอน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อและวุฒิการศึกษา ได้ที่ E-mail : office.president@neu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222959-61 ทุกวันในเวลา 09.00 – 16.00 น.