ม.ภาคฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้โครงการสถาบันพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

30 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-SCHOOLS MENTORING) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแม่ข่ายเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

    ซึ่งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผิดชอบให้บริการวิชาการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
  • 1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งมีผศ.วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ มีโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัญจาศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา และโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
  • 2. โครงการส่งเสริมทักษะการสอนของครูเพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ด้วยนวัตกรรมบันได 6 ขั้น ซึ่งมี อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวิทยาคม โรงเรียนบ้านทองหลาง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง