ม.ภาคฯ ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป ทำงานในโครงการ U2T For BCG

30 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาใน 3 ตำบลในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ได้แก่ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น , ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าทำงานในโครงการ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซด์ : คลิก

สำหรับโครงการ U2T for BCG คือ

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยจะเปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด กว่า 68,350 คน ที่ต้องการร่วมงานเป็นทีมเดียวกับ อว. ซึ่งจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 70 กว่าแห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 20 แห่ง ตลอดจนภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์โครงการ U2T BCG

โครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

    คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5 ปี (สำหรับบัณฑิตจบใหม่)
  • 2. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือ พื้นที่ใกล้เคียงที่รับสมัคร
  • 3. เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
    อัตราค่าตอบแทน
  • 1. บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ค่าจ้าง 15,000 บาท /เดือน
  • 2.ประชาชนทั่วไป ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน