ม.ภาคฯ ประกาศทุนการศึกษาสำหรับ “ศิษย์เก่าสมัครเรียน ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก” ประจำปีการศึกษา 2565

3 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยประกาศ ให้ทุนการศึกษาสำหรับ “ศิษย์เก่าสมัครเรียน” ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
  • 1. กรณีศิษย์เก่าสมัครเรียนและชำระค่าขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
   ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
   •         1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบของแต่ละภาคการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียน โดยจะได้รับทุนการศึกษาตามรายละเอียด ดังนี้
            แบ่งออกเป็น
    •               ภาคการศึกษาที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท
    •               ภาคการศึกษาที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท
    •               ภาคการศึกษาที่ 3 จะได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท
    •              จนครบมูลค่าทุน
    โดยจะได้รับทุนการศึกษาเมื่อชำระค่าเล่าเรียนครบ หรือการชำระยอดสุดท้าย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น
   •         2) ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษากรณีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน
   •         3) หากไม่ปฏิบัติตามประกาศการชำระค่าเล่าเรียน จะหมดสิทธิรับทุนการศึกษาทุกกรณี
   •         4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   •         5) นักศึกษาที่จะรับทุนในระดับปริญญาโท จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์และเข้าเงื่อนไขการขอรับทุนโดยจะต้องแสดงเอกสารวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ จุดรับสมัคร

  • 2. กรณีศิษย์เก่าสมัครเรียนและชำระค่าขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 รับทุนการศึกษา 25,000 บาท
   ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
   •         1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบของแต่ละภาคการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียน จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จนครบมูลค่าทุน โดยจะได้รับทุนการศึกษา เมื่อชำระค่าเล่าเรียนครบหรือการชำระยอดสุดท้ายตามวันที่กำหนดเท่านั้น
   •         2) ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษากรณีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน
   •         3) หากไม่ปฏิบัติตามประกาศการชำระค่าเล่าเรียน จะหมดสิทธิรับทุนการศึกษาทุกกรณี
   •         4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   •         5) นักศึกษาที่จะรับทุนในระดับปริญญาเอก จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์และเข้าเงื่อนไขการขอรับทุน โดยจะต้องแสดงเอกสาร วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ จุดรับสมัคร

  • 3. กรณีศิษย์เก่าสมัครเรียนและชำระค่าขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท
   ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
   •         1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบของแต่ละภาคการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียน จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จนครบมูลค่าทุน โดยจะได้รับทุนการศึกษาเมื่อชำระค่าเล่าเรียนครบหรือการชำระยอดสุดท้ายตามวันที่กำหนดเท่านั้น
   •         2) ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษากรณีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน
   •         3) หากไม่ปฏิบัติตามประกาศการชำระค่าเล่าเรียนจะหมดสิทธิรับทุนการศึกษาทุกกรณี
   •         4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   •         5) นักศึกษาที่จะรับทุนในระดับปริญญาโท จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์และเข้าเงื่อนไขการขอรับทุน โดยจะต้องแสดงเอกสารวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ จุดรับสมัคร

  • 4. กรณีศิษย์เก่าสมัครเรียนและชำระค่าขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
   ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
   •         1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบของแต่ละภาคการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียน จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จนครบมูลค่าทุน โดยจะได้รับทุนการศึกษาเมื่อชำระค่าเล่าเรียนครบหรือการชำระยอดสุดท้ายตามวันที่กำหนดเท่านั้น
   •         2) ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษากรณีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน
   •         3) หากไม่ปฏิบัติตามประกาศการชำระค่าเล่าเรียน จะหมดสิทธิรับทุนการศึกษาทุกกรณี
   •         4) นักศึกษาผู้รับทุนต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   •         5) นักศึกษาที่จะรับทุนในระดับปริญญาเอก จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์และเข้าเงื่อนไขการขอรับทุน โดยจะต้องแสดงเอกสารวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จุดรับสมัคร


 • สมัครเรียน คลิก