รับสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 2 อัตรา

13 ต.ค. 64

คุณสมบัติตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
3. สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้
4. มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และคำสั่ง SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Oracle ได้
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JavaScript เป็นอย่างดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
8. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อและวุฒิการศึกษา ได้ที่ E-mail : office.president@neu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222959-61 ทุกวันในเวลา 09.00 – 16.00 น.