ข่าวทั่วไป/ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2564

 
  

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ขอนแก่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับปริญญาตรี  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า จำนวนจำกัด มีกองทุนกู้ยืม ระดับปริญญาโท  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ระดับปริญญาเอก  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

หลักสูตรที่เปิดรับ 

 

1. ระดับปริญญาตรี 

 

คณะบริหารธุรกิจ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 

- วิชาเอกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)

 

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชการประถมศึกษา


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 

 

 

2.ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (4 หลักสูตร) 


1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
2. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

​4.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

3.ปริญญาเอก

 

หลักสูตร 3 ปี (2 หลักสูตร)


 

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร


อาคารสำนักอธิการบดี


เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 เวลา 08.30 น.-16.30น. 

(ทุกวัน อังคาร - อาทิตย์) โทร 043-222959-61

 

สอบถามเพิ่มเติมโทรที่  : 

065-490-6343 ( อ.หวาน ), 088-560-1083 ( อ.บิว ) ,098-935-6621 (อ.แป้ง), 091-953-2445 (อ.นุช)

Line ID: @neuinfo  , www.facebook.com/neuinfo 

อ่าน : 390ข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-18 14:48:58

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง