ข่าวทั่วไป/รายละเอียดการรับทุนการศึกษา ผู้สมัครเรียนจาก เทคโนภาคฯ ในวันที่กำหนด

 
  

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา ผู้สมัครเรียนในวันที่กำหนด

ประจำปีการศึกษา 2563

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสมัครเรียน ระดับปริญญาตรีจากสถาบันเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

            1.กรณีนักศึกษาสมัครเรียนและชำระเงินสดค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

                        รับทุนการศึกษา 15,000 บาท โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น โดยต้องสมัครเรียนพร้อมชำระเงินจำนวน 5,000 บาท

            ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

            1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศึกษา รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุน

            2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

            3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

            4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

            2.กรณีนักศึกษาใช้สิทธิ์การกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่สมัครเรียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

                        โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนพร้อมชำระเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท

            ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

            1) รับทุนการศึกษาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุนแต่ทั้งนี้หลังจาก กยศ.และ กรอ. โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

            2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

            3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

            4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

            3.กรณีนักศึกษาสมัครเรียนและชำระเงินสดค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย.63

                        รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น โดยต้องสมัครเรียนพร้อมชำระเงินจำนวน 5,000 บาท

            ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

                        1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศึกษา รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุน

            2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

            3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

            4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

            4.กรณีนักศึกษาใช้สิทธิ์การกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ผู้ที่สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. -30 เม.ย.63

                        รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น โดยต้อง สมัครเรียนพร้อมชำระเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท

 

 

            ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

            1) รับทุนการศึกษาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุนแต่ทั้งนี้หลังจาก กยศ.และ กรอ. โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

            2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

            3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

            4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

อ่าน : 542ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-18 15:29:07

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง