ข่าวทั่วไป/รายละเอียดการรับทุนการศึกษา ผู้สมัครในวันที่กำหนด ป.ตรี ปีการศึกษา 2563

 
  

 

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา ผู้สมัครในวันที่กำหนด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 

            1.กรณีนักศึกษาสมัครเรียนชำระเงินสด และสมัครเรียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

            โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนพร้อมชำระเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท ได้รับรหัสนักศึกษาภายในวันที่กำหนด

                        1.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

                        1.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 7,500 บาท

                        ภายใต้เงื่อนดังนี้

                        1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศึกษา รับทุนการศึกษา 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุน

                                2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

                        3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

                        4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                        5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

             2.กรณีนักศึกษาใช้สิทธิ์การกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่สมัครเรียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

             โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนพร้อมชำระเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท ได้รับรหัสนักศึกษาภายในวันที่กำหนด

                        2.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

                        2.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 7,500 บาท

 

            ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

            1) รับทุนการศึกษาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา จำนวน 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุนแต่ทั้งนี้หลังจาก กยศ.และ กรอ. โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

            2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

            3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

            4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

            3.กรณีนักศึกษาสมัครเรียนชำระเงินสด และสมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย.63

            โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนพร้อมชำระเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท ได้รับรหัสนักศึกษาภายในวันที่กำหนด

                        2.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 7,500 บาท

                        2.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

            ภายใต้เงื่อนดังนี้

                        1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศึกษา รับทุนการศึกษา 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุน

                                2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

                        3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

                        4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                        5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

             4.กรณีนักศึกษาใช้สิทธิ์การกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย.63

             โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนพร้อมชำระเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท ได้รับรหัสนักศึกษาภายในวันที่กำหนด

                        2.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 7,500 บาท

                        2.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

            ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

            1) รับทุนการศึกษาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา จำนวน 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุนแต่ทั้งนี้หลังจาก กยศ.และ กรอ. โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

            2) ภาคการศึกษาแรกของการสมัครเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

            3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี

            4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

 

 

อ่าน : 605ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-18 14:14:42

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง