รวมกำหนดการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ศูนย์สอบฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

20 ม.ค. 65

ระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ศูนย์สอบฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
 • รายละเอียด การสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC
 • 1. อัตราค่าสมัคร :
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,700 บาท (สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษา พร้อมตัวจริง)
  • บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,700 บาท (สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมตัวจริง)
  • บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง)

 • หมายเหตุ :
  • 1) ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ ไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสอบ
  • 2) กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • *** ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ “กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เลขบัญชี 425-6-02682-7 หรือ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เท่านั้น***

 • ** ในกรณีจำนวนผู้สมัครรวมแล้วไม่ถึง 50 คน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดสอบและจะคืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วให้ครบตามจำนวนผู้สมัครสอบ**

 • 2. วันเวลาและสถานที่สอบ :
  • – ผู้สอบลงทะเบียนและตรวจหลักฐานก่อนเข้าสอบ เวลา 12.30 – 13.00 น.
  • หมายเหตุ : “ผู้สมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปให้มารายงานตัวที่ห้องสอบก่อนเวลา 12.20 น. เนื่องจากผู้เข้าสอบจะต้องถ่ายรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ”

  • – เริ่มสอบ เวลา 13.00 – 16.30-น. ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หมายเหตุ :
  • วัน/ เวลา/ สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรดตรวจสอบข้อมูลการสอบในแต่ละเดือนของการสอบ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 043-222-959-61

 • 3. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ ต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้แสดงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
  • 1. ประเภทนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้
   • บัตรนักศึกษา (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
   • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
  • 2. ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้
   • บัตรพนักงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
   • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
  • 3. ประเภทบุคคลทั่วไป (จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ) ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือ Passport (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

 • หมายเหตุ :
  • ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารการเข้าห้องสอบมาให้ครบตามที่ระบุไว้เพื่อแสดงยืนยัน ก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

 • สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ :
  • บัตรนักศึกษา
  • บัตรประชาชน
  • กระเป๋าตังค์

 • สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ :
  • โทรศัพท์มือถือ
  • นาฬิกาข้อมือทุกชนิด
  • อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (เนื่องจากได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้ในห้องสอบแล้ว)
  • พวงกุญแจ

 • 4. การรับผลคะแนนสอบ :
  • กรณีมารับด้วยตนเอง ติดต่อรับคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์
  • กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับในวันและเวลาราชการ (อังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

  • สถานที่รับผลคะแนนสอบ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งและระบุให้เจ้าหน้าที่สอบ TOEIC ทราบในห้องสอบหลังสิ้นสุดการสอบ พร้อมเขียนชื่อ และที่อยู่ บนหน้าซองจดหมาย (ชำระเงินค่าดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท หลังสอบเสร็จ)

  • กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ให้ผู้สอบปฎิบัติ ดังนี้
   • 1. ผู้สอบท่านใดที่เคยได้รับการผ่าตัด หากมีเหล็กในร่างกาย ขอให้ผู้สอบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ในช่วงระยะเวลารับสมัครสอบของเดือนนั้น เบอร์โทร. 043-222959-61 เนื่องจากทางศูนย์สอบ TOEIC มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องแจ้งข้อมูลให้แก่ทางศูนย์สอบ TOEIC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
   • 2. กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตามทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรระหว่างสอบ นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
    • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับจากโรงพยาบาล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสอบ ซึ่งระบุรายละเอียดความจำเป็นที่ผู้สอบจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนั้นๆ ระหว่างการสอบ เพื่อเป็นหลักฐานในการขออนุญาตเข้าสอบ
   • *** (หากผู้สอบไม่ปฎิบัติตามรายละเอียดข้างต้น จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ)***

มาตรการคัดกรองผู้สอบ สำหรับศูนย์สอบฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • 1. งดการจองสอบให้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ว่าจากกรณีใด ดังนี้
  • ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัว (Self-quarantine)
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในทุกกรณี

 • 2. กำหนดเงื่อนไขการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำรับผู้สอบ ดังนี้
  • 2.1 ผู้สอบที่เดินทางมาจาก หรือ กรณีที่สถานที่สอบอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
   • 2.1.1 กรณีที่ผู้สอบได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว
    • ผู้สอบจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กระทวงสาธารณสุขรับรอง ไม่น้อยกว่า 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่ฉีดวัคซีนครั้งล่าสุด) โดยในวันสอบ ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ดังนี้


    • โดยในวันสอบ ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ได้แก่
     • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนฯ บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือ
     • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนฯ ที่ออกโดยสถานที่ฉีดวัคซีน ฉบับจริง หรือ
     • เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Certificate of Covid-19 Vaccination / Vaccine Passport) ฉบับจริง

   • 2.1.2 กรณีที่ไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีน / ยังไม่ได้รับวัคซีน / ไม่สามารถรับวัคซีนได้
    • ในวันสอบ จะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฉบับจริง ด้วยวิธี RT-PCR หรอื Rapid Antigen Test ที่ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ)
  • 2.2 สำหรับผู้สอบที่เดินทางมาจาก หรือ สถานที่จัดสอบไม่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
   • เกณฑ์การรับวัคซีน หรือเงื่อนไขการเข้ารับบริการ จะเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ ร่วมกับมาตรการของ CPA (Thailand)

 • 3. ผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 14 วัน และรักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน (นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าติดเชื้อ)
  • จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลที่ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขฉบับจริงหรือสำเนา ในวันสอบ

 • 4. ในวันสอบ
  • ผู้สอบทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองจากศูนย์สอบฯ โดยจะต้องลงทะเบียนใน “ไทยชนะ” มีการตรวจวัดอุณหภูมิ (ต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) สวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าติดต่อศูนย์สอบฯ ซึ่งจะมีการติดสัญลักษณ์การผ่านคัดกรองใหเ้ห็นชัดเจน

 • หมายเหตุ :
  • การจัดแบ่งโซนพื้นที่ความเสี่ยง อ้างอิงตามประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ฉบับล่าสุด