หลักสูตร

#คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Click see info
- วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Click see info
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Click see info


#หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Click see info


#คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการตลาด Click see info
• สาขาวิชาการเงินและการลงทุน Click see info
• สาขาวิชาการจัดการ Click see info
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว Click see info
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล Click see info
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Click see info


#คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Click see info
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา Click see info
• สาขาวิชาการประถมศึกษาClick see info


#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์Click see info


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์Click see info


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารClick see info


หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Click see info

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.