ขยายเวลาในการส่งบทความ การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 8

ขยายเวลาในการส่งบทความ การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

     – เปิดรับบทความ (Full Paper) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

     – ประการศผลบทความที่ได้รับคัดเลือก และนำเสนอ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

     – วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์บทความ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

     – ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัว วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.