รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2564 (รอบ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  ประกาศเรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) จำนวน 26 คน ตามรายชื่อที่แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 24 เม.ย.64  ห้อง 13-203  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

ลำดับ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ-สกุล
1 6485101 นายวิธวิทย์   ศันติวิวัฒนพงศ์
2 6485102 นางสาวรุจิรา  สิทธิพิสัย
3 6485103 นงสาวอาจารี   จันทรุญ
4 6485104 นายวสันต์  บุรพันธ์
5 6485105 นางเบญจวรรณ  คำสาแก้ว
6 6485106 นางสาวกนิษฐา  จากนอก
7 6485107 นายชาญชัย  สิริยบุญ
8 6485108 นายพงศ์ธร  ทรัพย์วิบูรณ์
9 6485109 นายณัฐกานต์  จาบสมบัติ
10 6485110 นางสาววิชชญา  กันบุรัมย์
11 6485111 นางสาวจีระวรรณ  ศรวิเศษ
12 6485112 นางสาวสุชาวลี มหิพันธ์
13 6485113 นายศุภชัย  เสมาธนกุล
14 6485114 นางสาวรมิตา  เหนือผุยผาย
15 64851115 นางสาวพนิต  ช่วงโชติ
16 6485116 นางสาวชลธิชา   แก้วคำกอง
17 6485117 นายกฤษณ  สุลีเดช
18 6485118 นางสุชาดา  ภูกาทิพย์
19 6485119 นางสาวพรรสรรค์  จันทึก
20 6485120 นางสาวอภาพร  ชาโบราณ
21 6485121 นางสาวศศิธร  แปยอ
22 6485122 นางสาวอรวรรรณ  กงเพชร
23 6485123 นายพิชัยภรณ์  แสนสุข
24 6485124 นางสาวจุฑามาส  บุญชาติ
25 6485125 นางสาวสุนิสา  อุทัยอุ้ม
26 6485126 นายจิตภาส  บำรุง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย  ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เบอร์โทรศัพท์ 081-2622856

**อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย และ นำบัตร บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

Announcement of the list of eligible candidates for the Master’s Degree

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.