รับสมัครอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ
⦁ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
⦁ มีประสบการณ์ในการสอน การทำวิจัย ตำรา เอกสารการสอน ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
⦁ มีผลงานเชิงประจักษ์ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
⦁ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อและวุฒิการศึกษา ได้ที่ E-mail : office.president@neu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222959-61 ทุกวันในเวลา 09.00 – 16.00 น.

http://gg.gg/p28qi

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.