ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEU 15,000 บาท ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEU 15,000 บาท ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  โดยกำหนด คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา คือ

  1. สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. ได้ทำการสมัครสอบคัดเลือก และผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย ให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
  3. เป็นผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

­            เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

กรณีสมัครเรียนและชำระค่าขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบของแต่ละภาคการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียน จะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุน โดยจะได้รับทุนการศึกษาเมื่อชำระค่าเล่าเรียนครบ หรือการชำระยอดสุดท้ายตามวันที่กำหนดเท่านั้น

2) หากไม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียน       จะหมดสิทธิรับทุนการศึกษาทุกกรณี

3) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดหลักสูตร คลิก https://regneu.neu.ac.th/master.html

– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ  โทรศัพท์  081-610517

– หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) โทร ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม โทรศัพท์ 061-8261786

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ผศ.ดร.พจ ตู้พจ  โทรศัพท์ 095-6139743

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.neu.ac.th

– สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักอธิการบดี เวลา 08.30 – 16.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

– ค่าสมัคร 500 บาท

สอบถามการสมัคร

088-560-1083 อ.บิว , 065-490-6343 อ.หวาน , 098-935-6621 อ.แป้ง

สำนักงาน 043-222959-61

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.