เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

– โปรแกรมไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เรียน 36 หน่วยกิต) จำนวน 30 คน
– โปรแกรมได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เรียน 51 หน่วยกิต)
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียน จำนวน 30 คน)

ข้อมูลหลักสูตร คลิก : https://regneu.neu.ac.th/master.html

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. โปรแกรมไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เรียน 36 หน่วยกิต)
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือจากสถาบันต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
1.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีแพทย์ปริญญารับรอง
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
1.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. โปรแกรมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เรียน 51 หน่วยกิต) ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภากำหนด
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือจากสถาบันต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
2.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีแพทย์ปริญญารับรอง
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
2.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับโปรแกรมได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

ติดต่อขอรับใบสมัคร

1. ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล (ค่าสมัครสอบ 500 บาท ) **รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด**
2.สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.ne.ac.th และชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท ผ่านการ”โอน”โดย Mobile banking หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร
รอบที่ 1 สมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2564
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1 .ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ชุด
2 .รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3 .สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
4 .สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด
5 .หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ประกอบด้วยปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและใบรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารอย่างละ 3 ชุด
6 .หนังสือใบรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 .หนังสือรับรองคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ทดสอบ (ถ้ามี)

การสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบที่ 1 ทาง https://www.neu.ac.th
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบที่ 2 ทาง https://www.neu.ac.th
หรือ ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222959-61 ต่อ 132 หรือ โทรสาร 043-226823

การสอบคัดเลือก

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
2.ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 2 จะสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
สอบ ณ ห้อง 13308 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

2.ประกาศผลการคัดเลือก

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222959-61 ต่อ 132 หรือโทรสาร 043-226823

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

และทาง website ของคณะศึกษาศาสตร์ https://education.neu.ac.th
และ website ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https:/www.neu.ac.th

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัว ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร 081-2622856 ดร.แสงสุรีย์
สอบถามขั้นตอนการสมัคร โทร 065-4906343 / 088-5601083 / 098-9356621
สำนักงาน 043-222959 / 222960 / 222961 ต่อ 132 คณะศึกษาสาสตร์

*** หมายเหตุ ***

หากไม่สามารถมารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว อันเนื่องมาจากความจำเป็นอย่างยิ่ง
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กำหนดเปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.