อบรมบุคลากรสายสนับสนุน ด้าน Service Mind บริการด้วยใจที่ยั่งยืน

                เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา  สำอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  ด้าน  Service Mind เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างจิตบริการ  (Service Mind)  สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ โดยมี ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ เป็นวิทยากร และบรรยาย เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน    ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งการบริการ หรือ  “Service Mind” เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในทุกองค์กร เพราะหากบุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการแล้ว ผู้ให้บริการและลูกค้าจะมีความสุข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และความศรัทธาขององค์กรนั้น ๆ โดยการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (ช่วงเช้า) 8.30 -12.00 น. (ช่วงบ่าย) 13.00 -16.30 น. แต่ละช่วงจะมีการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค สันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีผลทางด้านความสุข รักใคร่ ร่วมใจกัน  ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้รับบริการ เพื่อให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

คลิกชมภาพทั้งหมด

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.