มอบทุนการศึกษาสูงสุด7,500 บาท สำหรับผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
รับทุนการศึกษาสูงสุด 7,500 บาท สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน (จำกัดสิทธิ์การรับทุน)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

✅ ผู้จบ ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป> สมัครได้ทันที
✅ ผู้จบ ปวส. สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
✅ เลือกแบบเรียนวันปกติ หรือ แบบเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ได้
✅ ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระได้
✅ มีกองทุนกู้ยืม กยศ./กรอ.

❌ ไม่เข้าร่วม TCAS ไม่ใช้คะแนน O-net,GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ
#รับจำนวนจำกัด60คนต่อสาขา สาขาไหนเต็มก่อนปิดรับสมัครทันที

คณะ/สาขาปริญญาตรี ที่มีสิทธิ์รับทุน คลิก 

(ยกเว้นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. กรณีนักศึกษาชำระเงินสด และสมัครเข้าศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน  2564 

1.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 7,500 บาท
1.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

 ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบก่อนวันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา รับทุนการศึกษา 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุน
2) ภาคการศึกษาแรกของการเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี
4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

2. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. และสมัครเข้าศึกษาภายใน 30 เมษายน  2564
2.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 7,500 บาท
2.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) รับทุนการศึกษาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา จำนวน 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุนแต่ทั้งนี้หลังจาก กยศ. และ กรอ. โอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยแล้ว

2) ภาคการศึกษาแรกของการเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่น        ทุกกรณี

4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์  

สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักอธิการบดี ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30น.

หลักฐานการสมัครเรียน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 รูป
4.สำเนาแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ
5.ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท

  ** ผู้สมัครเรียนจะได้รับ….

– ชุดนักศึกษา 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์การแต่งกายครบเซ็ท
– เสื้อเฟรชชี่
– อุปกรณ์การเรียน
– คู่มือนักศึกษา
– บัตรนักศึกษา
– ประกันอุบัติเหตุ

 

สอบถามโดยตรงที่ :

065-490-6343 (อ.หวาน )
088-560-1083 (อ.บิว )
098-935-6621 (อ.แป้ง)

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.