ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
เปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ สมัครสอบคลิกที่นี่
9 พ.ค - 13 มิ.ย 2561
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
14 มิ.ย 2561
3
สอบข้อเขียน
16 มิ.ย 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 มิ.ย 2561
5
สอบสัมภาษณ์
23 มิ.ย 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
27 มิ.ย 2561
7
รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน
29 - 30 มิ.ย 2561
8
ปฐมนิเทศและเปิดเรียน
18 ส.ค 2561