ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563
** (ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเดินทางมาชำระเงินที่มหาวิทยาลัย)**
กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน