ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563
** แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสอบใหม่ เป็นการจัดสอบผ่านทางระบบ Online **
** วันเสาร์ ที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 09.00-10.00 น. เปิดระบบสอบ Online (ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)**
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ

** ไม่มีรายชื่อเข้าสอบกรุณาติดต่อ 089 2744052 อ.สุวิทย์
** ก่อนโทรสอบถามให้ผู้สมัครสอบลองค้นชื่ออีกครั้งก่อนครับ
ตัวอย่างการค้นหาชื่อรายชื่อ เช่น ชื่อ สุวิทย์ แพงมา จะกรอกชื่อที่จะค้นหา คำว่า " สุวิทย์ "
หรือ "สุ" : ชื่อทุกคนที่มีคำว่า " สุ " ก็จะแสดงออกมาหมด
หรือ ค้นคำว่า "วิทย์" ชื่อทุกคนที่มีคำว่า "วิทย์" ก็จะแสดงออกมา