ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563
** ยืนยันการเข้าสอบเพื่อขอรับ Acount Name **
** วันเสาร์ ที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 09.00-10.00 น. เปิดระบบสอบ Online (ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)**
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ