ข่าวรับสมัคร

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ […]

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

** สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.