ข่าวรับสมัคร

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว […]

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

เปิดรับสมัครอาจารย์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และมีผลงานวิชาการเผยแพร่ตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 ผลงาน

** สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.