ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Design Thinking)

วันที่ 28 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ฝ่า […]

วันที่ 28 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเป็น  World ClassUniversity และความเป็นเลิศระดับสากล (International Quality Excellence)

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”   (Design Thinking)   โดยมี ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ ให้เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดย การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือ Design Thinking จะทำให้เรามองเห็นวิธีการใหม่ๆ เป็นการเน้นการแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ฝึกให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีลำดับการบริหารจัดการที่ดีไม่ว่าจะนำไปใช้กับการปฎิบัติงาน จะทำให้เรารู้จักมองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการทำงานต่างๆ ได้รอบทิศและรอบคอบขึ้นComments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.