ข่าวนักศึกษา

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทัก […]

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ.2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

1.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ด้วยตนเองที่ฝ่ายการเงิน หรือชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

2.เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักทะเบียนฯ จะดำเนินการลงทะเบียนและจัดส่งใบลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษากลับทาง Email

3.ตารางการอบรมและทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.