ข่าวทั่วไป/ศึกษาศาสตร์ ม.ภาฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ป.บัณฑิต รุ่น 6-7

 
 



 

 

 

            เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2563  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องคล้องใจสายใยผูกพัน ประจำปีการศึกษา  2563 รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7  ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีคณะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน 

 

           ในงานมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญอย่างอบอุ่นให้แก่นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 6 ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สำคัญของชาวอีสาน ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการต้อนรับ นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 7 ซึ่งถือเป็นน้องใหม่ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ ช่วยทำให้เกิดความมงคล ทำให้ดำรงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น เป็นวัฒนธรรมที่ดี ควรแก่การอนุรักษ์ให้อยู่สืบไป หลังจากนั้นจึงเป็น กิจกรรม "ลอดซุ้มไม้เรียว"  โดยกิจกรรมนี้จะมีรุ่นพี่ ป.บัณฑิต รุ่น 6  มาทำซุ้มไม้เรียวเพื่อให้น้องใหม่  ป.บัณฑิต รุ่น 7  เดินลอดซุ้มไม้เรียวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำสืบทอดกันมายาวนานเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง บรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์  ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 โดย นายสุบิน ปิ่นขยัน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น    เป็นผู้ลงนามออกใบอนุญาตจัดตั้งในนามของ "วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.ภ.น.) หรือ  North Eastern College (N.E.C)"และออกใบรับรองวิทยฐานะให้ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ทำการสอนในขณะนั้นในขั้นปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2539 และในปีการศึกษา 2542
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.) หรือ North Eastern University (N.E.U) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยนายประจวบ ไชยสาสน์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม ในใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  
- ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ม. / M.Ed.)

- ปีการศึกษา 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯเปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่ต้องการคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา

- ปีการศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งในคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบไปด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

1. ระดับปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร ดังนี้


      1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ Ph.D.
      1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา หรือ Ph.D.


2. ระดับปริญญาโท มี 2 หลักสูตร ดังนี้


      2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ M.Ed.
      2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรการสอน หรือ C&I


3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


      3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) หรือ  Grad.Dip.(Teaching Profession)

4. ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร


      4.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รับจำนวน 60 คน)
      4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (รับจำนวน 60 คน)
      4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (รับจำนวน 30คน)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (คลิกที่นี่)  

หรือ สมัครด้วยตนเอง วันอังคาร-อาทิตย์ ณ สำนักอธิการบดี

 

สอบถามเพิ่มเติมโทรที่  : 

065-490-6343 ( อ.หวาน ), 088-560-1083 ( อ.บิว ) ,098-935-6621 (อ.แป้ง), 091-953-2445 (อ.นุช)

Line ID: @neuinfo  , www.facebook.com/neuinfo 

อ่าน : 495ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-18 13:52:44

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง