ข่าวทั่วไป/ศึกษาศาสตร์ ม.ภาคฯ ร่วมกิจกรรม กสทช. ตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภค ยุค 4.0

 
  


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี  ให้นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จำนวนกว่า 120 คน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา  มีความรู้เท่าทันสิทธิของตนในฐานะที่เป็นผู้บริโภค และใช้บริการด้านโทรคมนาคม  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการใช้มือถือในยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเกิดการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการโทรคมนาคม  ไปยังบุคคลรอบข้างอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ที่เป็นผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง  ให้สามารถใช้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้อง 13203 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 598ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 25 พ.ย. 2562, 10:45

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง