ข่าวทั่วไป/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 
  

 

          มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร  เทคนิคการสอนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)   กลุ่มสาระการงานอาชีพ   และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา  มีการจัดพิธีเปิด  โดยมี

ประธานในพิธีคือ ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ (อธิการบดี)  และ ดร.สุบรรณ มุขธระโกษา (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ดร.พา อักษรเสือ  ร่วมในพิธีเปิด

 

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภูผ่ามาน โรงแรมขอนแก่นโฮเท็ล วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ศศิรดา แพงไทย และคณะ โดยการอบรมมุ่งเน้น การเรียนรู้จากวิทยากร,ฝึกฝน ลงมือปฎิบัติ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำทักษะต่างๆไปปรับใช้ในด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน

 

มีข้าราชการครูจากทั่วภาคอีสาน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 89 คน บรรยากาศเป็นการอย่างคึกคัก อบอุ่น เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งวัน ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,940ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-03-08 16:01:43

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง