ข่าวสมัครงาน/รับสมัครอาจารย์ ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 
  

ตำแหน่ง
      อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

การศึกษา

      1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท

         - จบการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่สัมพันธ์

         - มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์

         - มีประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์

           ไม่น้อยกว่า 8 ปี

         - มีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

           การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

      2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

         - จบการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่สัมพันธ์

         - มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์

         - มีประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์

           ไม่น้อยกว่า 2 ปี

         - มีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

           การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

** ผู้สนใจกรอกใบสมัคร  ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

    

 

 

 

อ่าน : 5,315ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 4 พ.ย. 2559, 09:52

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง