ข่าวทั่วไป/ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรับโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอชื่นชม 

นางสาว นพพร วงษ์นารี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่

"ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" ได้รับโล่เกียรติคุณจาก 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 

 

อ่าน : 1,455ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 31 ส.ค. 2558, 13:03

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง