ข่าวทุนการศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาใหม่/เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 
 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 3 ฉบับ

  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเทียบเรียน  

  ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเดิม พร้อมสำเนา 3 ฉบับ                                  

  คำอธิบายรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม

 

 

อ่าน : 4,103ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 17 มี.ค. 2558, 10:22

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง